Secondary

Study Materials Session 2020-2021

 

S.NO.

SUBJECT

Books

Notes

Assignments

Homework

Resource

1

English Grammer

NA

Tense

Tense Exercise

NA

NA

2

Geography

NA

Chapter 1

NA

NA

NA

3

English Grammer

NA

Modals

Preposition

NA

NA

NA

4

Maths

NA

Chapter 1

Chapter 2

NA

NA

NA

5

Science

NA

Chapter 1

NA

NA

NA

6

English Grammer

NA

Articles

NA

NA

NA

7

Hindi

NA

Chapter 1

Chapter 2

NA

NA

NA

8

Hindi Grammer

NA

Chapter 1

NA

NA

NA

9

English Grammer

NA

Determiners

NA

NA

NA

10

English Grammer

NA

Mock Test

NA

NA

NA

11

English Beehive

NA

Mock Test

NA

NA

NA

12

हिंदी क्षितिज

NA

काव्य खंड पाठ 2,3

NA

NA

NA

13

English (Moments)

NA

Mock Test 1

NA

NA

NA

14

हिंदी (क्षितिज )

NA

पाठ 1

NA

NA

NA

15

हिंदी (कृतिका)

NA

पाठ 2

NA

NA

NA

 

S.NO.

SUBJECT

Books

Notes

Assignments

Homework

Resource

1

Geography

NA

Chapter1

NA

NA

2

English

NA

First Flight Chapter1

First Flight Chapter 1 Ques Ans

NA

NA

3

English Grammer

NA

Tense

Tense Exercise

NA

NA

4

Chemistry

NA

Chapter1

Chapter 1

NA

NA

5

Hindi

NA

Chapter 10 -1

Chapter 10 -2

NA

NA

NA

6

Geography

NA

Chapter 1

NA

NA

NA

7

Maths

Chapter1

NA

Chapter 1

NA

NA

8

ECO

Chapter1

Chapter 1

NA

NA

NA

9

Hindi

Chapter2

Chapter 2

NA

NA

NA

10

English Grammer

NA

Modals

Preposition

NA

NA

NA

11

Hindi

NA

Chapter 1

Chapter2

NA

NA

NA

12

Science

Chapter10

NA

Chapter 10

NA

NA

13

English Grammer

NA

Article

NA

NA

NA

14

Hindi

NA

NA

Assignment 1

NA

NA

14

Maths

NA

NA

Chapter 2

NA

NA

15

English Grammer

NA

Determiners

NA

NA

NA

16

English Foot Print Without Feet

NA

Mock Test

NA

NA

NA

17

English Foot Prints Without Feet

NA

Mock Test

NA

NA

NA

18

English Grammer

NA

Mock Test

NA

NA

NA

19

English First Flight

NA

Mock Test

NA

NA

NA

20

हिंदी ( कृतिका )

NA

पाठ 1

NA

NA

NA

21

हिंदी

NA

पाठ 3

NA

NA

NA

22

हिंदी व्याकरण

NA

पद परिचय

NA

NA

NA